Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej "RODO", informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Gdańsk - Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl, tel.: 58 323 60 00. Skrzynka podawcza: ePUAP: /UMGDA/SkrytkaESP
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować na adres korespondencyjny jak wyżej oraz poprzez e-mail: iod@gdansk.gda.pl lub telefonicznie pod numerem 58 323 60 00.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażoną zgodą/wyrażonymi zgodami w formularzu internetowym.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  osoby korzystające ze strony internetowej, na której opublikowane zostaną oferty zamiany oraz osoby zainteresowane zamianą lokalu.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Panią/Pana z Administratorem, a następnie jako materiał archiwalny przez  czas wynikający  z  przepisów dotyczących archiwizacji, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią /Pana  danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych i niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przyjęcie i obsługę zgłoszenia oferty zamiany lokalu.
  9. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez wypełnienie formularza wycofania zgody lub pisemne oświadczenie złożone administratorowi danych lub inspektorowi ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania